OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych danych osobowych jest SMART-YOU Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 30 A, 43-600 Jaworzno,  e-mail:  biuro@smart-you.pl  

W związku z zainteresowaniem usługami świadczonymi przez lub za pośrednictwem Administratora, Administrator decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4 maja 2016r.; dalej:  „RODO”).

Administrator informuje, że:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na kontakt ze strony Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świ‌adczonych usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. b RODO), wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, wewnętrznych celów administracyjnych oraz w celach marketingowych dotyczących usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż w okresie wykonywania ww. umowy lub realizacji innych celów, określonych powyżej, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń, chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania; zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby skorzystać z usług.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, a także innym podmiotom i organom, jeżeli są uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym     profilowania.
6. Na zasadach określonych w RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu      Ochrony Danych Osobowych.
7. Ponadto, na zasadach określonych w RODO, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych, może zostać w przyszłości ponowiony i zaktualizowany w odniesieniu do konkretnej usługi, z której dana osoba zamierza skorzystać; dotyczy to w szczególności usług dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.