Remanent na koniec roku

Remanent, czyli spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów sporządzany na koniec roku podatkowego.

Udostępnij:

Remanent, czyli spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów sporządzany na koniec roku podatkowego przez przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR. Wartość remanentu końcowego ma wpływ na ustalenie faktycznego dochodu w zeznaniu rocznym.

Czy sporządzanie remanentu jest obowiązkowe?

Sporządzenie remanentu jest obowiązkowe dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca posiada towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe. Przedsiębiorcy świadczący jedynie usługi również zobowiązani są do sporządzania remanentu. Mówimy wtedy o remanencie zerowym.

Co powinno zaleźć się w remanencie?

Remanent powinien zostać sporządzony w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym. Zabronione jest stosownie np. korektorów, zaklejanie błędów. Wszelkie pomyłki wymagają zastosowanie przekreślenia, które winne zostać zaparafowane.

 

Składniki remanentu:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • numer kolejny pozycji,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość materiałów i towarów wyliczoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”.
 • podpisy osób sporządzających spis

 

          WZÓR SPISU

Jak wycenić remanent?

Po przeprowadzeniu spisu towarów należy je wycenić. W jaki sposób to zrobić?

 • towary handlowe oraz materiały: według cen zakupu lub nabycia albo zgodnie z cenami rynkowymi z dnia sporządzenia spisu (jeśli są niższe od cen zakupu lub nabycia)
 • towary których produkcja nie została zakończona – zgodnie z kosztami wytworzenia (nie mogą być niższe od kosztów materiałów zużytych do niezakończonej produkcji),
 • wyroby gotowe, półwyroby oraz braki – według kosztów wytworzenia
 • odpady – według wartości wynikającej z oszacowania (uwzględniającego ich przydatność do dalszego użycia)
 • produkcja zwierzęca – po cenach rynkowych z dnia sporządzenia spisu.

 

Czym jest:

 • Cena zakupu: jest to cena po której nabywamy dany towar lub usługę, tzw. Cena netto
 • Cena nabycia: jest to cena zakupu powiększona o koszty związane z jego zakupem np. koszty transportu.
 • Koszy wytworzenia: są to koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem (tzw. koszty bezpośrednie) oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu (koszty pośrednie)

 

Jak rozliczyć remanent w KPiR?

Sporządzony remanent na koniec roku należy ująć w KPiR, w kolumnie 15. Zapis ten w KPiR powinien być ostatnim zapisem dokonanym przez podatnika. Remanentu końcowego nie przekazujemy do urzędu skarbowego (chyba, że na wezwanie), jedynie dołączamy go do dokumentacji księgowej. Okres, przez jaki musimy przechowywać remanent to 5 lat.

Czy remanent sporządzony na koniec roku jest jednocześnie remanentem początkowym roku następnego?

Tak. Sporządzony i zaksięgowany remanent sporządzony na dzień 31.12 jest jednocześnie remanentem początkowym na dzień 01.01. Nie ma obowiązku sporządzania go dwukrotnie.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna