Nowości w Kodeksie Pracy

Opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który będzie najprawdopodobniej obowiązywał od 02.08.2022 r. W artykule prezentujemy szczegóły zmian.

Udostępnij:

Opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który będzie najprawdopodobniej obowiązywał od 02.08.2022 r. W artykule prezentujemy szczegóły zmian.

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy

1. Obowiązkowe uzasadnienie powodu rozwiązania umowy o pracę na czas określony (Art. 30 § 4 Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.1. )

Do tej pory pracodawca mógł zwolnić pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony bez żadnego uzasadnienia – wyjątkiem była jedynie umowa o pracę na czas nieokreślony. Teraz to się zmieni. Aktualizacja Kodeksu Pracy wprowadza zapis, że Pracodawca obowiązkowo musi uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. W firmach, gdzie funkcjonują związki Pracodawca będzie musiał skonsultować zwolnienie ze związkami, a pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy, jeżeli udowodni sądownie, że został zwolniony bezpodstawnie bądź w sposób naruszający przepisy.

2. Dodatkowe urlopy przysługujące każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę:

a) Urlop opiekuńczy (Art. 173 § 5 Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.) – dodatkowe BEZPŁATNE 5 dni w roku kalendarzowym , które będą miały na celu zapewnienie OSOBISTEJ OPIEKI NAD KREWNYM  np. małżonkiem/małżonką, córką, synem, ojciecem lub matką bądź osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która będzie wymagała ZNACZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ. Wniosek musi zostać złożony w terminie, nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem skorzystania z urlopu opiekuńczego.

b) Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (Art. 148 1  § 4 Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.) – dodatkowe 2 dni (16 godzin) w roku kalendarzowym, które będzie można wykorzystać w przypadku pilnej, natychmiastowej sytuacji spowodowanej chorobą lub wypadkiem członka rodziny. Podobnie jak przy wniosku o opiekę na dziecko o sposobie wykorzystania zwolnienia decyduję pierwszy wniosek złożony w danym roku kalendarzowym. Powyższe zwolnienie można wybrać w tym samym dniu wykorzystania. Pracownik zachowa za ten czas prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

c) Urlop rodzicielski (Art. 182 1c  Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.) : wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców do 41 (poród pojedynczy) i 43 tygodni (poród mnogi). Dodatkowo każdy z rodziców otrzyma 9 tygodni urlopu, których nie będzie mógł przenieś na drugiego rodzica – co oznacza, że każde z rodziców będzie mogło maksymalnie wykorzystać 32/34 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

3. Skrócenie możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego (Art. 182 3  § 2 zdanie pierwsze Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.)

Czas skorzystania z urlopu ojcowskiego zostanie skrócony z 24 miesięcy do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Długość urlopu ojcowskiego nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 2 tygodnie.

4. Dodatkowe uprawnienia dla rodziców wychowujących dzieci w wieku do 8 roku życia

W aktualnie obowiązujących przepisach pracodawca bez wyrażenia zgody pracownika (który posiada dzieci w wieku do 4 roku życia) nie może zlecić: pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. W zaktualizowanych przepisach powyższe aspekty będą dotyczyły rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku do 8 lat. Aktualizacji ulegnie również dodatkowa opieka na dziecko art. 188 Kodeksu pracy, która będzie dawała możliwość wykorzystania powyższej opieki do ukończenia przez dziecko 8 roku życia, a nie jak obecnie do ukończenia 4 roku życia przez dziecko.

5. Zmiany w umowach na okres próbny (Art. 25 § 2 2  Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.)

Wdrożenie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy polegających na rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika m.in. o :
– Informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę
– Długości płatnego urlopu przysługującego danemu pracownikowi.

W zakresie okresu zawierania umów o pracę na okres próbny pracodawca będzie zobligowany do
przestrzegania poniższych zasad:
– 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
– 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co
najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 22, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

6. Bezpieczne warunki pracy (Art. 29 3  § 1 Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r. )

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), która była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy będzie miała możliwość (1 raz w roku kalendarzowym) do złożenia do pracodawcy wniosku o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy (polegającymi na zmianie rodzaju pracy, zmianie rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy). Co najważniejsze Pracodawca będzie miał obowiązek wydać pisemną odpowiedź na ten wniosek z uzasadnieniem w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

7. Bezpłatne szkolenia (Art. 94 13  Kodeksu pracy – projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.)

„W przypadku obowiązku pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku, jeśli zobowiązanie to wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego lub z regulaminu, albo gdy obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń wynika z przepisów prawa lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.”

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna