Darowizny przekazane na internetową zrzutkę a odliczenie od podatku

Zasady, na podstawie których można odliczyć darowizny od podatku, określone są w art. 26 ustawy o PIT oraz art. 18 ustawy o CIT. Sprawdź najważniejsze informacje dot. darowizn.

Udostępnij:

Zasady, na podstawie których można odliczyć darowizny od podatku, określone są w art. 26 ustawy o PIT oraz art. 18 ustawy o CIT. Nie będziemy jednak używać języka urzędniczego.

Jakie darowizny można odliczyć od podatku?

Zasady, na podstawie których można odliczyć darowizny od podatku, określone są w art. 26 ustawy o PIT oraz art. 18 ustawy o CIT. Nie będziemy jednak używać języka urzędniczego. Należy mieć na uwadze, że niezależnie od celu, na jakie dokonana jest darowizna, nigdy jej nie odliczymy od podatku, jeżeli przelejmy pieniądze na rzecz osoby fizycznej. Np. jeżeli daną akcję (pot. zrzutkę) organizuje rodzic chorego dziecka, to takiej darowizny nie będziemy mogli odliczyć od podatku. W przypadku realnej zrzutki prowadzonej dla Anastazji https://www.siepomaga.pl/nastusia, organizatorem jest Fundacja Siepomaga. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką darowiznę odliczyć od podatku.

Poza omawianym przypadkiem Anastazji możemy od podatku odliczyć środki przekazane m.in. na:

  • cele pożytku publicznego
  • szkoły i edukację zawodową
  • cele kultu religijnego
  • cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
  • kulturę i renowację zabytków – Pałac Saski
  • cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)

Żeby mieć pewność, że darowiznę przekazaną na rzecz danej OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) możemy odliczyć od podatku, należy zweryfikować daną organizację. Wystarczy wejść na stronę https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ i wpisać jedną z danych m.in. KRS, NIP, nazwa organizacji.

Jaką kwotę możemy odliczyć od podatku?

1.Osoby fizyczne – każda osoba, niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie

W przypadku darowizny przekazanej na rzecz OPP obowiązuje limit kwoty, którą możemy odliczyć od podatku. Limit ten stanowi 6% dochodu osiągniętego w danym roku. Temu samemu limitowi podlegają darowizny przekazane na: cele kultu religijnego, krwiodawstwa i kształcenia zawodowego.

W przypadku przekazania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła, możemy dokonać odliczenia od podatku w pełnej kwocie.

 

Małżonkowie – jeżeli między Wami istnieje wspólność majątkowa i posiadacie jedno konto bankowe, którego właścicielem jest np. małżonka. W przypadku dokonacie darowizny z takiego rachunku, koniecznie w tytule przelewu wpiszcie imiona i nazwiska obojga małżonków. Jeżeli tego dokonacie, odliczenia może dokonać każde z małżonków, do wysokości limitu 6% swojego dochodu.

2. Osoba prawna – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe.

W przypadku darowizny przekazanej na rzecz OPP obowiązuje limit kwoty, którą możemy odliczyć od podatku. Limit ten stanowi 10% dochodu osiągniętego w danym roku (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu). Temu samemu limitowi podlegają darowizny przekazane na: cele kultu religijnego i kształcenia zawodowego.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Przykładowo:

W 2021 darczyńca osiągnął dochód w wysokości 60.000,00 zł. i w tym roku przekazał darowizny:

W przypadku przekazania darowizny dla Anastazji raz na cele kultu religijnego, pomimo przekazania łącznie 9.000,00 zł. od podatku będziemy mogli odliczyć maksymalnie 3.600,00 zł. (6% z kwoty 60.000,00 zł.) w przypadku osoby fizycznej i 6.000,00 zł (10% z kwoty 60.000,00 zł.) w przypadku osoby prawnej. Przekazując darowiznę w wysokości 12.000,00 na cele charytatywno-opiekuńcze możemy odliczyć całość przekazanych środków.

Jak udokumentować przekazanie darowizny?

Podstawą odliczenia podatku od przekazanej darowizny są:

– w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek inny niż płatniczy. Oznacza to, że wystarczy potwierdzenie dokonania przelewu. Najlepiej w tytule przelewu wpisać słowo „darowizna”, żeby urząd skarbowy nie miał wątpliwości. Co w przypadku przekazania darowizny systemem PayU, gdzie nie można jasno określić, że dokonaliśmy darowizny? Portale takie jak zrzutka.pl, siepomaga.pl przesyłają informacja o przekazanych darowiznach za pośrednictwem ich portali. Wystarczy dołączyć takie potwierdzenie oraz wydrukować potwierdzenie z rachunku bankowego.


WAŻNE! Pamiętajmy, że to do nas należy obowiązek udowodnienia przekazania darowizny Urzędowi Skarbowemu.

– w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego możemy jasno wskazać darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Przykładowo może to być umowa darowizny.

– w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

 
 

W jaki sposób rozliczyć darowiznę z Urzędem Skarbowym?

Odliczenia od podatku dokonujemy na podstawie złożenia załącznika PIT/0 w przypadku osoby fizycznej i CIT-8/0 w przypadku osoby prawnej.

Darowiznę przekazaną dla Anastazji możemy rozliczyć w części B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU). Dotyczy osób fizycznych:

Darowiznę przekazaną dla Anastazji możemy rozliczyć w części B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU Dotyczy osób prawnych:

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna